Deze voorwaarden zijn geplubliceerd op 19 mei 2020
Aangepast op 30 augustus 2021

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Proost Bruiloften. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de diensten en informatie op de website worden aangeboden. Bij het gebruik van de website, diensten of het aangaan van een overeenkomst, gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden.

1. Algemeen:

 • De in deze voorwaarden genoemde concepten, samenstelling en invulling van diensten  zijn exclusief eigendom van Proost Bruiloften.
 • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Dit is zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Proost Bruiloften is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het eigendom berust bij Proost Bruiloften.
 • Proost Bruiloften streeft naar een zo actueel mogelijke website en algemene voorwaarden. Ondanks deze inspanning kan de informatie van, of de inhoud op, deze website onvolledig en/ of onjuist zijn. Mocht dit zo zijn dan kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Overeenkomst:

 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per mail) een aanbod aanvaardt. De opdrachtgever zal van Proost Bruiloften schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst ontvangen.
 • Aanbiedingen en offertes of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Het staat Proost Bruiloften vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal Proost Bruiloften dit bedrag na weigering onmiddellijk terug op de rekening boeken.
 • Proost Bruiloften heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. Indien reeds betaald is, zal Proost Bruiloften dit bedrag na weigering onmiddellijk terug op de rekening boeken.
 • De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere mogelijke heffingen op last van de overheid.
 • Proost Bruiloften zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij heeft Proost Bruiloften een verplichting van inspanning en geen verplichting van resultaat.

3. Medewerking Opdrachtgever:

 • De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle gegevens en verklaringen tijdig ter beschikking worden gesteld. Dit in de gewenste vorm van Proost Bruiloften. Hierbij is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Ook als deze van derde afkomstig zijn.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Proost Bruiloften onmiddellijk wordt geïnformeerd over feiten en voorvallen. Deze zijn in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang.
 • Wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van diensten bij Proost Bruiloften gaan ze akkoord met het gebruik van beeldmateriaal. Deze zijn voor promotie doeleinden. Onder promotiedoeleinde valt te verstaan: Portfolio, website, blog, beursmateriaal en sociale media.  
 • Wanneer de opdrachtgever specifiek beeldmateriaal niet wilt laten plaatsen kan dit in overleg met Proost Bruiloften. Wanneer dit gaat om de gehele dienst moet u dit van te voren aangeven.

4. Aansprakelijkheid:

 • De Planning bij Proost Bruiloften gebeurt op eigen risico. Proost Bruiloften is nooit aansprakelijk voor bijvoorbeeld externe partijen en annuleringen. 
 • Diensten die u afneemt bij Proost Bruiloften zijn geheel voor eigen risico.
 • Proost Bruiloften  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Proost Bruiloften  is niet verantwoordelijk voor de daden en of handelingen van toeleveranciers. Hiervoor kunnen wij niet worden aangesproken.
 • De informatie en/of producten op deze website bieden we aan zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Proost Bruiloften aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar hyperlinks worden verwezen.

5. Betalingscondities:

 • De betaling moet binnen 14 dagen, na de factuurdatum, binnen zijn, tenzij schriftelijk anders vastgesteld.
 • De prijzen op de website proberen we naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en bedoelde prijzen te laten zien. Fouten die daarbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Proost Bruiloften te claimen of aan te nemen. Deze fouten kunnen herkent worden als programmeer- of typefouten.
 • Na de dag van de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een eventuele extra factuur op basis van nacalculatie. Proost Bruiloften zal de opdrachtgever op de hoogte stellen hiervan. Dit zullen we zover mogelijk van tevoren doen.
 • Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaald kan Proost Bruiloften  aanspraak maken op de wettelijke rente. Deze geldt vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
 • Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur heffen de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 • De prijzen in genoemde offertes en bedragen op de website zijn inclusief BTW en andere mogelijke heffingen.
 • Eventuele reiskosten zijn buiten veertig kilometer vanaf de Leeghwaterstraat te Sliedrecht niet meegerekend. We rekenen voor deze extra reiskosten 0.29 cent per extra gereden KM.
 • Het overeengekomen bedrag factureren we, afhankelijk van welke gekozen opdracht, op verschillende wijze. Wanneer het gaat om pakket ‘weddingplanner’ factureren we het overeengekomen bedrag in vier delen. Het gaat dan viermaal om 25%. Dit verdelen we over de aantal weken waarin we de bruiloft plannen. Wanneer het gaat om het pakket ‘ceremoniemeester’ factureren we in drie delen. Bij het pakket ‘het aanzoek’ factureren we het overeengekomen bedrag in twee delen. 50% bij de totstandkoming van de overeenkomst en 50% twee weken voor het aanzoek. Wanneer het gaat om het pakket ‘ persoonlijke assistent’ of ‘adviesgesprekken’ zullen we direct het gehele bedrag (100%) factureren. Dit na afsluiten van de overeenkomst.  Voor alle pakketten gelden deze regels tenzij schriftelijk anders vastgesteld.

6. Wijzigingsovereenkomst:

 • Indien er wijzigingen en/of  aanvullingen zijn van de overeenkomst en deze financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Proost Bruiloften  de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 • Proost Bruiloften  heeft het recht om de bepaalde prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en/of  onverwachte noodzakelijke hogere kosten. Hiervan zullen we de opdrachtgever tijdig informeren.
 • Indien de bruiloft wordt verplaatst door de opdrachtgever, dan gaat dit in overleg met Proost Bruiloften. Dit geldt voor alle verplaatsingen, om welke reden dan ook. Voor de verplaatsing factureren we een meerprijs van 25% extra van de reeds getekende offerte, plus eventueel extra uurwerk. Daarnaast dient 50% van de reeds getekende offerte betaald te worden op de werkelijke trouwdatum.

7. Annuleringsovereenkomst

 • Indien de overeenkomst tussentijds (gedeeltelijk) wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Proost Bruiloften  recht op vergoeding. Dit door het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies van bezetting. Tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Proost Bruiloften  toe te rekenen zijn. De annulering zal vergoed moeten worden door de opdrachtgever. De berekeningen gelden als volgt: Een minimum van 25% bij annulering  tot 20 weken voor de dag van de bruiloft. 50% bij annulering tot 12 weken voordat de dag van de bruiloft plaatsvindt. 75% bij annulering 12 tot 4 weken voordat de dag van de bruiloft plaatsvindt en 100% de laatste vier weken voor de bruiloft.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Proost Bruiloften, zal Proost Bruiloften zorg dragen voor de overdracht aan derden. Dit altijd in overleg met de opdrachtgever. De werkzaamheden die ik nog moet doen, zal ik overdragen aan derden. Tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen waar de opdrachtgever schuldig aan is.
 • Proost Bruiloften mag de overeenkomst ontbinden wanneer het volgende zich voordoet:
  • De opdrachtgever komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na;
  • Na het sluiten van de overeenkomst is ter kennis gekomen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Dit blijkt dan uit betrouwbare bron en is op goede grond te bewijzen. In het geval dat slechts gedeeltelijk of niet naar behoren de overeenkomst niet wordt nagekomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming wordt rechtvaardigt. 
  • Wanneer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is aan de opdrachtgever om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

8. Overmacht:

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, wanneer zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een voorval dat niet te wijten is aan schuld.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dit is zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Onder overmacht verstaan we: elke fout of gebeurtenis die niet kan worden toegerekend en die Proost Bruiloften niet kon voorzien. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

9. Geheimhouding en klachtafhandeling:

 • Klachten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft , bij Proost Bruiloften te worden ingediend. Hier vragen wij om een schriftelijk en voldoende gemotiveerde beschrijving. Daarbij verwachten we een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. Zo is Proost Bruiloften in staat passend te reageren.
 • Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Proost Bruiloften  ingediende facturen, tijdig te voldoen.
 • Proost Bruiloften  en de opdrachtgever zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie, die verkregen is, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk, wanneer dit door de andere partij is aangegeven. Verdere informatie over geheimhouding en privacy is te vinden in de privacy verklaring of op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande voorwaarden vragen of opmerkingen  zijn, is het mogelijk deze te melden via info@proostbruiloften.nl.  De voorwaarden bekijken we ieder jaar opnieuw en passen we aan waar nodig. Daarmee proberen we de voorwaarden zo actueel mogelijk te houden.